Her får du mer informasjon om møtet i Kommuneplanutvalget den 26.01.2021, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
   
 

Møte i Kommuneplanutvalget den 26.01.2021

Kommuneplanutvalget
26.01.2021   09:00 - 12:00
Utvalg:Kommuneplanutvalget
Dato:26.01.2021   09:00 - 12:00
Møtested:Digitalt møte
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Kommuneplanutvalget - 26.01.2021 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Kommuneplanutvalget - 26.01.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling, saksliste og valg av representanter til godkjenning av protokoll Hoveddokument 648KB
  Brevdato: 19.01.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Åshild Austerheim Milje

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Følgende representanter ble valgt til godkjenning av protokoll:

  1. Leder

  2. Monika Lindanger

  3. Birgith Lilleskog  Behandling

  Merknader til innkalling: Monika Lindanger (H) kommenterte at det ikke var sendt ut sakspapirer til orienteringssak 001/21 og 002/21.

  Merknader til saksliste: Randi Rettedal (FrP) og Monika Lindanger (H) kommenterte at spørsmål til gruppearbeid ble sendt ut for sent.

  Følgende representanter ble foreslått til godkjenning av protokoll:

  1. Leder

  2. Monika Lindanger

  3. Birgith Lilleskog

  Enstemmig.

 • Samlesak for orienteringer Hoveddokument 1MB

  002/21 - 21/1676 - Samlesak for orienteringer

  Journaldato: 19.01.2021  1 dokument
  Brevdato: 19.01.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Åshild Austerheim Milje

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Tatt til orientering.  Behandling

  OR 001/21: Gruppearbeid, planprogram samfunnsdelen
  Spørsmål til gruppearbeidet:

  1. Beskriv med stikkord ulike fremtidsbilder for Tysvær de neste 12 årene (innen for eksempel klima og miljø, folkehelse, frivillighet, næringsutvikling, økonomi,  befolkningsutvikling osv)

  2. Hvilket fremtidsbilde tror du/dere på for de neste 12 årene?

  3. Basert på dette fremtidsbilde- hvilke utfordringer må vi håndtere og hvilke muligheter kan vi gripe?

  4. Hvilke satsningsområder mener dere er viktigst å prioritere ut i fra dette?

  Referat gruppearbeid gr. 1 kommuneplanutvalg 26.1.2021

  • Fokusere på noen satsningsområder

  • En samfunnsdel som er lett å forstå med klart språk

  • Inkludere alle og klarer å sørge for at innbyggerne har et eierskap slik at frivilligheten blomstrer.

  • Gi innbyggerne mulighet for langsiktig og kortsiktig planer for det de ønsker å gjennomføre

  • Lokalsamfunnet jobber sammen med kommunen for å realisere ting.

  • Bruke de digitale redskapene en har er kjempe viktig

  • Fokus på hvem er Tysværbuen og hvilken retning en velger, hvem lages samfunnsplanen for? og at den er tilpasset hele kommunen.

  • Miljø og klima og naturmangfold må få fokus

  • Økonomi – skaffe oss handlingsrom

  • Demografien og planlegge ut ifra dette

  • Boligbygging

  • Legger til rette for boliger utenfor sentra

  • Vi har mange muligheter basert på vår sentrale plassering på Haugalandet

  • Hvordan løfte opp og frem dugnadsånden

  • Hvordan ta hele kommunen i bruk

  • Nei til mer vindkraft på land

  • Et bevisst forhold til språket vårt

  • Tilrettelegge for at ting skal gå igjennom

  • Fremme næring i kommunen - blant annet jordbruk

  • Utvikle tjenesteyting

  • Generasjonsperspektiv – trygghet for verdi og helse

  • Felles bo og arbeidsmarked, men legge til rette for at folk kan og vil bo i Tysvær

  • Referat gruppearbeid gr. 1 kommuneplanutvalg 26.1.2021

  Referat gruppearbeid gr. 2 kommuneplanutvalg 26.1.2021

  Generelt viktig:

  Satsninger må prioriteres ut ifra lokale og reelle behov. Kommunens økonomi må være rammen for arbeidet.

  Hva skal samfunnsdelen føre til/hva skal hensikten være? Gi retning, hva man vil, hva som er viktig å prioritere fremover. Kan for eksempel være et godt samfunn, nye innbyggere, levende bygder, sentrumsutvikling, fokus på driftsutgifter, verne om de mest sårbare, la frivilligheten får være fri og villig, utnytte ressurser på tvers av rammeområder/ha fleksibilitet, ha rom for alle- kunne utvikle seg og oppleve mestring

  Fremtidsbildet kan se ulikt ut med bakgrunn i dagens valg innen en rekke områder. Mye er usikkert om hva fremtiden vil bringe på ulike områder.

  • Befolkningsutviklingen- henger sammen med tomter, boliger, bostedsattraktivitet, god kvalitet barnehage, skole, helse og omsorg, næring osv

  • Folkehelse har godt fokus nå- må fortsette arbeidet videre

  • Økonomi- er en skattesvak kommune. Er presentert for ulike scenarioer for fremtiden- mindre inntekter blir det

  • Klima og miljø- trengs å jobbes mer med, men kanskje tenke i mindre skala på lokalt nivå?

  • Frivillighet- blir vi en kommune preget av stor grad av frivillighet eller motsatt? Hvordan ser dagens unge og vokse på å bidra i frivilligheten fremover? Må legge til rette for at den kan utvikles.

  Spiller inn på økonomien- Miks av ulike befolkningsgrupper nødvendig

  Næringsutvikling- de grepa vi tar i dag kan bidra til en kommune med gode muligheter.


  Hva tenker vi om befolkningsutvikling?

  • Trenger vi flere innbyggere i alle deler av kommunen? Skal uansett være godt å leve i alle deler av kommunen

  • Levende bygder og sentrale strøk er viktig begge deler. Det er gode muligheter for å bygge i alle bygder/tettsteder i Tysvær. Må ha valgmuligheter

  • Hva er en levende bygd? Ulike meninger om dette- viktig å drøfte.

  • Er det mulig å ha alle tilbud i alle deler av kommunen? Må snakkes om

  • Boligutviklingen må legge til rette for yngre innbyggere, og være i tilknytning til næring og aktivitet

  • Hva er viktig for dagens og fremtidens innbyggere?

  Utfordringer og muligheter fremover:

  • Viktig at innbyggere blir tatt med på råd og får delta i utviklingen av kommunen, også barn og unge

  • Frivillighet er viktig for den enkelte og for lokalsamfunnet

  • Demografiutviklingen= færre barn og unge og flere eldre. I gang med omstilling ift dette, men har potensiale til utvikling.

  • Må ha fokus på lovpålagte oppgaver fremover- har gjerne gjort mer enn dette til nå på noen områder. Må prioritere annerledes nå enn tidligere og gjøre ting på litt andre måter fremover. Viktig med informasjon til innbyggere.

  • Frivilligheten er sentral; hvordan klare å legge til rette for alle føler seg inkludert?

  • Må legge til rette for at ressurser blir brukt på en god måte- næringslivet, frivilligheten, entreprenører etc. og skape åpenhet for disse.

  Prioriterte satsningsområder:

  • Demografi- økonomi- klima og miljø

  • Fokus på folkehelse gjennom hele livet- kan bidra til å skape innbyggere med god helse som kan bidra.

  • Må se helhet

  • Må omprioritere, gjøre ting på andre måter, si nei

  • Lovpålagte oppgaver må prioriteres

  • Vil kreve omstilling- gir oss utfordringer og muligheter.

  • Skal vi utvikle oss- må vi endre oss.

  • Ambisjoner og vyer viktig- tenke langt frem i tid

  OR 002/21: Rådmannen og plansjef orienterte om status i prosessen for Aksdalutviklingen.

  OR 003/21: Rasmus Hauge og Richard Hausken Røthe fra CKH presenterte klubben sine planer og ønsker for utvikling av sykkelpark i Grinde.

  OR 004/21: Henry Damman, Kaisa Banne og Ellen Johnsen Haaberg fra Statens vegvesen orienterte.

  • Statlig kommunedelplan E39 Bokn - Hope.

  • E134 KVU Haugesund.

  OR 005/21: Helge Ytreland og Bent Østnor fra Rogaland Fylkeskommune orienterte.

  • Bompengeutredning Haugalandet.

  OR 006/21: Kaisa Banne fra Statens vegvesen orienterte.

  OR 007/21: Varaordfører orienterte fra møte i referansegruppa.

 • Samlesak for referatsaker Hoveddokument 264KB

  003/21 - 21/4478 - Samlesak for referatsaker

  Journaldato: 12.02.2021  1 dokument
  Brevdato: 12.02.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Åshild Austerheim Milje

  Dokumenter

   

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Sigmund LierArbeiderpartietOrdførersigmund.lier@tysver.kommune.no
Sven Ivar DybdalSenterpartietVaraordførersi-dyb@online.no
Maren ØklandArbeiderpartietMedlemmaren-paren@hotmail.com
Lillian VikraArbeiderpartietMedlemlilvik@online.no
Henry Edgar SørensenArbeiderpartietMedlemsorensenhenry87@gmail.com
Randi Iren RettedalFremskrittspartietMedlemri-rett@online.no
Monika LindangerHøyreMedlemmonikalindanger@hotmail.com
Arvid Benes BakkenHøyreMedlemarvid.bakken@haugnett.no
Gunn-Marit LygreKristelig FolkepartiMedlemgmylygre@online.no
Birgith LilleskogSenterpartietMedlembirgithlilleskog@gmail.com
Per Johan LyseSenterpartietMedlempejl@online.no
Steinar HøyvikKristelig FolkepartiVaramedlemsteinar@bergeiendom.no
ACOS Innsyn levert av ACOS AS